Algemene voorwaarden Drijver Goalie Academy 24+ trainingsstage Marbella 2020

Wanneer de deelnemer zich aanmeldt bij Drijver Goalie Academy is er een overeenkomst tussen Drijver Goalie Academy en de deelnemer en gelden vanaf dat moment de hieronder beschreven voorwaarden.

 1. Aanmeldingen

1.1 Na het invullen van het aanmeldingsformulier is de deelnemer verplicht om de deelnamekosten van de trainingsstage te betalen.

1.2 Nadat Drijver Goalie Academy het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, is de overeenkomst tot stand gekomen en ontvangt de deelnemer een factuur waarin de wijze van betaling en de uiterste betalingstermijn vermeld staan.

1.3 Het accepteren van de aanmelding door Drijver Goalie Academy geeft niet automatisch recht op deelname aan de trainingsstage. Indien er kort tevoren aangemeld wordt en plaatsing is niet meer mogelijk, dan ontvangt u daarvan bericht.

2. Betalingsvoorwaarden
De betaling dient 8 weken voor vertrek voldaan te zijn. Na aanmelding geldt er een aanbetalingsbedrag t.w.v. 25% van de reissom. Indien de deelnemer binnen 8 weken na aanmelding wil vertrekken, dient de gehele betaling vóór de aangegeven betalingstermijn op de factuur voldaan te zijn.

3. Verplichtingen deelnemer
Iedere deelnemer dient zowel lichamelijk als geestelijk gezond te zijn en bij aanmelding aan te geven of de deelnemer bepaalde lichamelijke beperkingen, dan wel psychische problemen heeft. Wanneer een deelnemer noodzakelijke informatie m.b.t. de gezondheidstoestand verzuimt te vermelden, is de deelnemer zelf aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet mogen/kunnen deelnemen aan een programma.

4. Veiligheid tijdens training

Deelnemende keepers zijn verplicht tijdens de training een volledige uitrusting te dragen:
– helm
– bodyprotector
– elleboogbeschermers
– keepersbroek
– tock (zowel voor heren als dames)
– legguards, kickers en handprotectors
– stick.

Zorg altijd voor een gevulde waterbidon en zonnebrandcrème en train nooit op een lege maag!

5. Prijsbepaling
5.1 Drijver Goalie Academy behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen door koersstijgingen, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

5.2 De vermelde deelnemerskosten zijn per persoon en exclusief vliegtickets, verzekeringen, persoonlijke uitgaven, extra consumpties buiten de maaltijden om en (alcoholische) dranken tijdens diner.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Drijver Goalie Academy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, vertraging, verlies of verwonding gedurende de door Drijver Goalie Academy georganiseerde trainingsstage.

6.2 Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig geldig (reizigers-) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

6.3 De aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor schade waartegen de deelnemer is verzekerd door middel van een reis- en/of annuleringskostenverzekering of een ziektekostenverzekering.

6.4 Drijver Goalie Academy staat uitgebreid stil bij de veiligheid van de trainingsstage, de verblijfplaats en haar activiteiten. Ondanks het zorgvuldig en kundig handelen van onze staff, bestaat er altijd een risico op voorvallen. Daarom dient de deelnemer te allen tijde aan de eigen veiligheid te denken en verantwoord te handelen. De deelnemer dient de risico´s die behoren bij het reizen in het buitenland zelf te dragen.

7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan lokale onrusten, oorlog, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming en in het geval dat Drijver Goalie Academy, ongeacht de reden daartoe, het geboekte programma niet kan organiseren waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Drijver Goalie Academy niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst per aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder verplichting tot algehele schadevergoeding.

7.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan de trainingsstage. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per kamp zoals vermeld op de webpagina van deze trainingsstage.

8. Annulering en annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering door de deelnemer, gelden de volgende regels:

8.1 Annulering dient met vermelding van reden schriftelijk te geschieden via e-mail naar [email protected]

8.2 Bij annulering na 7 dagen na aanmelding, bedragen de annuleringskosten  € 50,-.

8.3 Bij annulering na 7 dagen aanmelding tot 4 weken vóór vertrek bedragen de annuleringskosten 50% van de deelnamekosten.

8.4 Bij annulering tussen 4 weken vóór vertrek tot op de dag van vertrek, bedragen de annuleringskosten 100% van de deelnamekosten.

8.5 In geval van annulering is deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

9. Verzekeringen
9.1 Met het afsluiten van een annuleringsverzekering kunnen de kosten die gepaard gaan met een annulering afgedekt worden, mits de opgegeven reden van annulering aan de voorwaarden van deze verzekering voldoet.

9.2 Een reisverzekering is verplicht voor alle deelnemers. Je dient zelf een reisverzekering en/of een annuleringsverzekering af te sluiten.

10. Gedragsregels en afbreking programma
10.1 Indien de deelnemer zich niet houdt aan de vooraf kenbaar gemaakte regels, normen en/of richtlijnen geldend voor deelname aan de trainingsstage van Drijver Goalie Academy, dan behoudt Drijver Goalie Academy het recht om deelname aan het programma te beëindigen zonder enige kosten te restitueren.

10.2 Indien een deelnemer zijn/haar reis en/of programma wil afbreken na aankomst in Marbella, dan kan Drijver Goalie Academy geen restitutie geven over het gemiste onderdeel van het programma.

11. Beeldmateriaal
Drijver Goalie Academy behoudt zich het recht voor het gemaakte beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s, te gebruiken voor eigen doeleinden, w.o. onze folder, website, Facebook en Instagram. Indien je geen toestemming geeft dat Drijver Goalie Academy het beeldmateriaal van je gebruikt, dien je dit schriftelijk te melden via [email protected], voordat je je opgeeft voor de trainingsstage bij Drijver Goalie Academy.

12. Mailadres
Na mailcontact met Drijver Goalie Academy word je automatisch opgenomen in ons mailingbestand. Je kunt je hier te allen tijde voor uitschrijven door in de ontvangen mailing op ‘afmelden’ te klikken.